Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) و خطوطی در زیر آن با دستور meshc در متلب
دستور meshc در متلب، مشابه دستور mesh ، مقادیر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh)، رسم می کند و تنها تفاوت آن با دستور mesh این است که علاوه بر رسم مقادیر به صورت سیمی (mesh)، یک سری خطوط رنگی نیز در زیر شکل رسم می کند.

مقادیر روی هر خط رنگی، برابر هستند و بنابراین با مشاهده این خطوط رنگی، می توانیم درک بهتری از نحوه تغییرات مقادیر عناصر ماتریس دو بعدی داشته باشیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ماتریس دو بعدی z را به صورت تابعی دلخواه از x و y تعریف می کنیم و سپس آن را با دستور meshc رسم می کنیم :

 

clear all
close all
clc
 
x=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
        z(nn,mm)=sin(R)/R;
    end
end
 
meshc(x,y,z)
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

نقاط روی هر خط رنگی در زیر شکل، دارای مقادیر یکسانی می باشند.

نکته :

با استفاده از دستور colorbar ، می توانیم مقادیر متناظر با هر رنگ را در کنار شکل نمایش بدهیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار با دستور colorbar می نویسیم :

 

clear all
close all
clc
 
x=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
        z(nn,mm)=sin(R)/R;
    end
end
 
meshc(x,y,z)
colorbar
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب


1394/06/11 9:16:00 AM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما