Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
رسم تعدادی دایره در فضای سه بعدی، با رنگ ها و اندازه های مختلف، با دستور scatter3 در متلب
با استفاده از دستور scatter3 در متلب، می توانیم تعدادی دایره را با رنگ ها و اندازه های مختلف، در فضای سه بعدی، رسم کنیم. دستور scatter3 به صورت کلی زیر به کار می رود :

دستور scatter3 به صورت کلی زیر به کار می رود :

 

scatter3(X,Y,Z,S,C)

که در آن، بردار X حاوی مختصات x تمامی دایره ها، بردار Y حاوی مختصات y تمامی دایره ها، بردار Z حاوی مختصات z تمامی دایره ها، بردار S حاوی مقادیر متناظر برای تعیین اندازه دایره ها و بردار C حاوی مقادیر متناظر برای رنگ دایره ها می باشد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

مثال خود نرم افزار متلب :

 

clear all
close all
clc
  
[x,y,z] = sphere(16);
X = [x(:)*.5 x(:)*.75 x(:)];
Y = [y(:)*.5 y(:)*.75 y(:)];
Z = [z(:)*.5 z(:)*.75 z(:)];
S = repmat([1 .75 .5]*10,numel(x),1);
C = repmat([1 2 3],numel(x),1);
scatter3(X(:),Y(:),Z(:),S(:),C(:),filled)
view(40,35)
 
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

رسم تعدادی دایره در فضای سه بعدی، با رنگ ها و اندازه های مختلف، با دستور scatter3 در متلب


1394/06/11 9:16:00 AM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما