Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) با دستور mesh در متلب
با دستور mesh در متلب، می توانیم مقادیر عناصر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh) رسم کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ماتریس z را به صورت تابعی دلخواه از x و y می نویسیم و سپس آن را با دستور mesh رسم می کنیم :

 

clear all
close all
clc
 
x=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
        z(nn,mm)=sin(R)/R;
    end
end
 
mesh(x,y,z)
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

نکته :

چنانچه بخواهیم مقادیر عددی متناظر با رنگ سیم ها را بدانیم، می توانیم با دستور colorbar ، این مقادیر را در کنار شکل نمایش بدهیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار با دستور colorbar می نویسیم :

 

clear all
close all
clc
 
x=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
        z(nn,mm)=sin(R)/R;
    end
end
 
mesh(x,y,z)
colorbar
xlabel(x)
ylabel(y)
zlabel(z)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب


1394/06/11 9:16:00 AM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما