Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
مرتب کردن عناصر یک بردار یا ماتریس، به صورت صعودی یا نزولی، با دستور sort در متلب
دستور sort در متلب، برای مرتب کردن عناصر یک بردار یا ماتریس، به صورت صعودی یا نزولی، به کار می رود.

دستور sort در متلب، برای مرتب کردن عناصر یک بردار یا ماتریس، به صورت صعودی یا نزولی، به کار می رود.

چنانچه در دستور sort مشخص نکنیم که می خواهیم عناصر به صورت صعودی مرتب شود یا نزولی، دستور sort ، به طور پیش فرض، عناصر را به صورت صعودی مرتب می کند.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

با دستور sort ، عناصر یک بردار را به صورت صعودی مرتب می کنیم :

 

clear all
close all
clc

A=[5 2 4 3 1]
B=sort(A)

نتیجه :

 

A =

     5     2     4     3     1


B =

     1     2     3     4     5

نکته :

چنانچه بخواهیم دستور sort ، عناصر را به صورت نزولی مرتب کنید، باید عبارت descend را درون پرانتز دستور sort بنویسیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

با دستور sort ، عناصر یک بردار را به صورت نزولی مرتب می کنیم :

 

clear all
close all
clc

A=[5 2 4 3 1]
B=sort(A,descend)

نتیجه :

 

A =

     5     2     4     3     1


B =

     5     4     3     2     1

نکته :

چنانچه یک ماتریس به دستور sort داده شود، دستور sort عناصر را در یکی از ابعادی که مشخص می کنیم، مرتب خواهد نمود. اگر هیچ بعدی را مشخص نکنیم، دستور sort ، عناصر را در جهت ستون ها مرتب خواهد نمود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

عناصر ماتریس A را در جهت ستون ها، مرتب می کنیم :

 

clear all
close all
clc

A=[5 9 7; 3 1 4; 6 2 8]
B=sort(A)

نتیجه :

 

A =

     5     9     7
     3     1     4
     6     2     8


B =

     3     1     4
     5     2     7
     6     9     8

مثال :

عناصر ماتریس A را در جهت ردیف ها، مرتب می کنیم :

 

clear all
close all
clc

A=[5 9 7; 3 1 4; 6 2 8]
B=sort(A,2)

نتیجه :

 

A =

     5     9     7
     3     1     4
     6     2     8


B =

     5     7     9
     1     3     4
     2     6     8

 1394/04/20 1:52:05 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما