Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تشخیص عناصر صفر یا غیرصفر یک ماتریس و تعداد آنها
گاهی نیاز داریم که بدانیم چه عناصری از یک ماتریس برابر صفر هستند یا خیر و همچنین ممکن است بخواهیم تعداد عناصر صفر یا غیرصفر ماتریس و موقعیت آنها را بدانیم. در ادامه دستوراتی را برای این منظور معرفی می کنیم.

 

تعیین تعداد عناصر غیرصفر ماتریس با دستور nnz در متلب :

با دستور nnz در متلب، می توانیم تعداد عناصر غیرصفر یک ماتریس را مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[0 1 2;3 0 4]
B=nnz(A)

نتیجه :

 

A =
 
     0     1     2
     3     0     4
 
 
B =
 
     4

نکته :

می دانیم با دستور numel در متلب، می توانیم تعداد کل عناصر یک ماتریس را محاسبه کنیم، بنابراین با استفاده از تفاضل نتیجه دو دستور numel و nnz ، می توانیم تعداد عناصری از ماتریس را که برابر صفر می باشند، تعیین کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[0 1 2;3 0 4]
B=numel(A)
C=nnz(A)
D=B-C

نتیجه :

 

A =
 
     0     1     2
     3     0     4
 
 
B =
 
     6
 
 
C =
 
     4
 
 
D =
 
     2

مشاهده می کنید که B ، برابر تعداد کل عناصر ماتریس A و C برابر تعداد عناصر غیرصفر ماتریس A و D برابر تعداد عناصر برابر صفر از ماتریس A می باشد.

یافتن شماره عناصر غیرصفر یک ماتریس با دستور find در متلب :

دستور find در متلب، شماره عناصری از ماتریس که غیرصفر می باشند را به صورت یک بردار در خروجی نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[0 1 2;3 0 4]
B=find(A)

نتیجه :

 

A =
 
     0     1     2
     3     0     4
 
 
B =
 
     2
     3
     5
     6

تعیین مقدار عناصر غیرصفر یک ماتریس با دستور nonzeros در متلب :

گاهی نیاز داریم که خود مقدار عناصر غیرصفر یک ماتریس را بدانیم. دستور nonzeros ، مقدار عناصر غیرصفر ماتریس را، به صورت یک بردار، در خروجی نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[0 1 2;3 0 4]
B=nonzeros(A)

نتیجه :

 

A =
 
     0     1     2
     3     0     4
 
 
B =
 
     3
     1
     2
     4

 1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما