Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
تبدیل عدد صحیح (integer) به رشته (string)، با دستور int2str در متلب
دستور int2str در متلب، برای تبدیل عدد صحیح (integer) به رشته (string) به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc
 
integer=6
text=int2str(integer)
whos

سه خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب می باشد. دستور whos را به کار برده ایم تا نوع متغیرها، نمایش داده شود.

نتیجه :

 

integer =

     6


text =

6

  Name         Size            Bytes  Class     Attributes

  integer      1x1                 8  double              
  text         1x1                 2  char

نکته :

اگر به دستور int2str ، یک عدد اعشاری را بدهیم، بخش اعشاری آن را، با گرد کردن عدد، حذف می کند (آن را به یک عدد صحیح، گرد می کند). بنابراین، چنانچه قصد داریم که یک عدد اعشاری را به رشته (string) تبدیل کنیم، می توانیم از دستور num2str استفاده کنیم. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc
 
integer=6.789
text_1=int2str(integer)
text_2=num2str(integer)
whos

نتیجه :

 

integer =

    6.7890


text_1 =

7


text_2 =

6.789

  Name         Size            Bytes  Class     Attributes

  integer      1x1                 8  double              
  text_1       1x1                 2  char                
  text_2       1x5                10  char

 1394/04/21 1:56:43 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما