Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
چک کردن عضو بودن تمامی عناصر یک ماتریس در ماتریسی دیگر با دستور ismember
گاهی اوقات نیاز داریم که چک کنیم آیا عناصر یک ماتریس، عضو ماتریسی دیگر نیز هستند یا نه. برای این منظور، از دستور ismember در متلب، استفاده می شود. با دستور ismember(A,B) می توانیم چک کنیم که آیا عناصر ماتریس B ، عضو ماتریس A نیز می باشند یا نه.

دستور ismember ، ماتریسی را با اندازه ماتریس B برمی گرداند که تنها حاوی مقادیر 1 و 0 می باشد. هر عنصری از ماتریس B که در ماتریس A عضو بوده است، در محل آن عنصر، مقدار 1 نمایش داده شده است و چنانچه آن عنصر عضو ماتریس A نباشد، در محل آن عنصر، مقدار 0 نمایش داده شده است. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=[1 2;3 4]
C=[1 2;3 10]
D=ismember(B,A)
E=ismember(C,A)

نتیجه :

 

A =
 
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
 
 
B =
 
     1     2
     3     4
 
 
C =
 
     1     2
     3    10
 
 
D =
 
     1     1
     1     1
 
 
E =
 
     1     1
     1     0

مشاهده می کنید که چون عدد 10 از ماتریس B ، عضو ماتریس A نمی باشد، بنابراین در محل آن، مقدار 0 نمایش داده شده است.1394/04/20 2:02:48 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما